gta online ວິທີການ replay heists


ຕອບ 1:

ມັນ​ເຮັດ. ໃນເວລາທີ່ທ່ານເຮັດສໍາເລັດການ heist ສໍາລັບການໃຊ້ເວລາທໍາອິດທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບເງິນເດືອນປົກກະຕິ + "ເງິນທີ່ໃຊ້ເວລາທໍາອິດ" ເຊິ່ງແມ່ນປະມານ 100k. ໃນການຫຼີ້ນຄັ້ງທີ 2 ທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນນັ້ນອີກຕໍ່ໄປ, ແຕ່ທ່ານຍັງໄດ້ຮັບເງິນເດືອນປົກກະຕິ. ມັນມີຈຸດໃຫຍ່ໃນການຫຼີ້ນຊ້ ຳ ອີກຖ້າທ່ານປະສົບກັບສິ່ງທ້າທາຍເພີ່ມເຕີມ. ບາງສິ່ງທ້າທາຍສາມາດຈ່າຍພິເສດໄດ້ເຖິງ 1mil ສຸດຍອດເງິນເດືອນປົກກະຕິ.