ທ່ານອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສິ່ງມີຊີວິດແລະສິ່ງທີ່ບໍ່ມີຊີວິດຕໍ່ເດັກນ້ອຍແນວໃດ?


ຕອບ 1:

ຊີວະພາບຫຼືສິ່ງມີຊີວິດປະກອບດ້ວຍ 1) ຈຸລັງ; 2) ການແຜ່ພັນ; 3) ແລກປ່ຽນກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງພວກເຂົາ; 4) ຜະລິດແລະ ນຳ ໃຊ້ພະລັງງານ. ຖ້າຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ສິ່ງທີ່ຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ ໜ້າ ກຽດຊັງຫລືບໍ່ມີຊີວິດຢູ່. ເຖິງແມ່ນວ່າເດັກນ້ອຍໆກໍ່ມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະເຫັນຈຸລັງຢູ່ໃນໃບພືດແລະບໍ່ມີຈຸລັງຢູ່ໃນໃບສຕິກ.