ວິທີການເພີ່ມ bounciness ເພື່ອຄັດຄ້ານໃນຄວາມສາມັກຄີ


ຕອບ 1:

ມັນສາມາດມີຫລາຍວິທີ.

ວິທີ ໜຶ່ງ ສາມາດເພີ່ມວັດສະດຸທາງກາຍຍະພາບໃຫ້ເປັນເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນແລະ ກຳ ນົດຄວາມແຂງແຮງຂອງມັນໃຫ້ເປັນ 1 ແລະແຮງສຽດສີເຖິງ 0.

ຖ້າຈຸດປະສົງຂອງທ່ານມີ rigidbody ແລ້ວທ່ານກໍ່ສາມາດບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບດຽວກັນກັບ script ເຊັ່ນກັນ.

ຄັດຕິດ rigidbody ກັບທ່ານ gameobject ແລະ collider. ກໍາແພງກໍ່ຕ້ອງມີເຄື່ອງປະດັບ, ແລະປ້າຍຊື່ຂອງ Wall. ແນບສະຄິບຂ້າງລຸ່ມໃສ່ຈຸດປະສົງຂອງທ່ານແລະແກ້ໄຂທີ່ ຈຳ ເປັນ.

ຄວາມໄວຂອງສາທາລະນະ = 10; ສາທາລະນະ Rigidbody2D rb; V33 pushRight; V33 pushLeft; // ໃຊ້ນີ້ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນ void Start () {rb = GetComponent (); pushRight = Vector3 ໃໝ່ (5f, 0f, 0f); pushLeft = Vector3 ໃໝ່ (-5f, 0f, 0f); } // ປັບປຸງໃຫ້ທັນຖືກເອີ້ນຄັ້ງ ໜຶ່ງ ຕໍ່ກອບ void Update () { } ໂມຄະ OnCollisionEnter2D (Collision2D ອື່ນໆ) { ຖ້າ (other.gameObject.tag == "Wall") { Debug.Log ("pushRight"); rb.AddForce (ຄວາມໄວຂອງການຊຸກຍູ້ *); } ຖ້າ (other.gameObject.tag == "Wall") { Debug.Log ("pushLeft"); rb.AddForce (pushLeft * ຄວາມໄວ); } }}

ອ້າງອີງ:

ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ວັດຖຸແຕກອອກຈາກຝາ